دانلود نقش و اعتبار سند رسمی در امنیت اقتصادی و قضایی

اشاره تعریف سنتی از سند رسمی که براساس مواد 1284 1286 و 1287 قانون مدنی ارائه شده، قلمرو مفهوم آن را به عنوان یک دلیل در دادرسی محدود می کند؛ در حالی که نقش سند رسمی به دادرسی محدود نبوده و علاوه بر آن به عنوان ابزار اثبات حقوق در سطح جامعه و در روابط بین افراد و همچنین ابزاری برای اعمال و اجرای حقوق منجز افراد مطرح است در این چشم انداز است که

دسته: علوم انسانی

بازدید: 11 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 21 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 35

کلیک برای خرید: 2500 تومان

اشاره:

تعریف سنتی از سند رسمی که براساس مواد 1284 1286 و 1287 قانون مدنی ارائه شده، قلمرو مفهوم آن را به عنوان یک دلیل در دادرسی محدود می کند؛ در حالی که نقش سند رسمی به دادرسی محدود نبوده و علاوه بر آن به عنوان ابزار اثبات حقوق در سطح جامعه و در روابط بین افراد و همچنین ابزاری برای اعمال و اجرای حقوق منجز افراد مطرح است. در این چشم انداز است که بحث امنیت حقوقی اسناد رسمی درک می شود. در این مقاله ریشه های امنیت حقوقی در بستر جامعه بر دو مبنای قانونی و فنی مورد بحث قرار گرفته است و نهایتاً آثار و اهداف تنظیم اسناد رسمی به عنوان پرتوهای امنیت حقوقی اسناد رسمی در مبحث چهارم به بحث گذاشته شده است.

مقدمه

این مقاله در چهار مبحث، نقش و اعتبار اسناد رسمی در امنیت حقوقی را مورد بررسی قرار می دهد. گفتار اول از مبحث اول اسناد رسمی موردنظر در مقاله را تبیین می نماید. گفتار دوم منظور از امنیت قضایی و در گفتار سوم مطالبی پیرامون تعریف سند رسمی مطرح می شود. مبحث دوم قلمرو اسناد رسمی را که گویای نقش کمی اسناد رسمی است تبیین نموده و مبحث سوم در دو گفتار به ریشه های امنیت حقوقی در اسناد رسمی می پردازد. گفتار اول حمایت های قانونی از اسناد رسمی و گفتار دوم استحکام فنی و علمی اسناد رسمی را در هفت مرحله به تصویر می کشد. مبحث چهارم زیرعنوان پرتوهای امنیت حقوقی به نتیجه گیری پرداخته و از آثار و اهداف تنظیم اسناد رسمی سخن می گوید.

مبحث اول: تعاریف

گفتار اول: اسناد رسمی مورد نظر در این مقاله

کلیک برای خرید: 2500 تومان

  • دانلود نقش و اعتبار سند رسمی در امنیت اقتصادی و قضایی
  • نقش و اعتبار سند رسمی در امنیت اقتصادی و قضایی